Privacy Statement

Inhoudsopgave

1. Inleiding

Dit Privacy Statement is relevant voor bezoekers van onze websites en (toekomstig) gebruikers van Vidua. Vidua hecht er veel waarde aan dat je Vidua op eenvoudige en gebruiksvriendelijke wijze kunt gebruiken en dat er op een veilige, integere en transparante manier wordt omgegaan met je persoonsgegevens. Met deze privacyverklaring willen je graag informeren welke gegevens wij verzamelen, hoe we dat doen, waarom we dat doen (met welke doel), op basis van welke grondslagen en hoe we verder omgaan met je persoonsgegevens.

2. Wie zijn wij?

Cleverbase ID B.V. (hierna: Vidua of Wij) is een ETSI/eIDAS geaccrediteerde Qualified Trust Service Provider en staat onder toezicht van het Agentschap Telecom. Wij zijn gevestigd aan de Maanweg 174, 2516 AB te Den Haag, en geregistreerd bij de Kamer van Koophandel onder nummer 67419925. Vidua is ook het merk waaronder Wij de diensten aan jou als gebruiker leveren.

3. Welke persoonsgegevens verwerkt Vidua?

Vidua verwerkt persoonsgegevens voor het aanbieden van onze producten en diensten. Het gaat om de volgende gegevens:

Vidua heeft geen wettelijke grondslag om je BSN te verwerken en wil dat ook niet doen. Zorg er daarom voor dat het BSN wordt bedekt tijdens het registratieproces. Het BSN bevindt zich op verschillende plekken op het Nederlandse paspoort en op de Nederlandse identiteitskaart. Afhankelijk van je model bevindt het zich op de achterkant van de plastic kaart onder de titel “persoonsnummer”; en achter een uitleesbare QR-code op de achterkant van de plastic kaart van het paspoort of de achterzijde van de identiteitskaart. Plak het BSN op deze plekken af, bijvoorbeeld met ondoorzichtig plakband.

Het BSN bevindt zich bij sommige modellen ook in de MRZ (= Machine Readable Zone), de twee regels tekst onderaan de voorkant van de plastic kaart van het paspoort of drie regels tekst aan de achterzijde van de identiteitskaart. Tijdens het maken van de foto moet deze hele code leesbaar zijn. Wij maskeren zelf het BSN met een overlay, zodat wij het niet opslaan. Na het maken van de foto vragen wij je het BSN in de MRZ wel af te plakken, want tijdens de video kunnen wij het niet maskeren.

4. Hoe en waarvoor gebruiken we jouw gegevens?

We gebruiken deze gegevens om de sollicitatieprocedure op een juiste manier te kunnen uitvoeren.

4.1 Registratie bij Vidua

We verzamelen de volgende gegevens:

  • Identiteitsgegevens
  • Technische gegevens
  • Contactgegevens

Om je te kunnen registreren als nieuwe klant gebruiken we je identiteits- en contactgegevens om een correcte en rechtsgeldige identiteitsvaststelling te kunnen doen. We hebben bovenstaande gegevens nodig om te kunnen voldoen aan de Wet op Identificatie. We gebruiken technische gegevens om het registratieproces te onderhouden en te verbeteren.

4.2 Mobiele applicatiegebruik

We verzamelen het IP-adres om, met behulp van Firebase Analytics, statistische analyses te maken over het gebruik van de Vidua app. Hierbij worden de laatste acht getallen van het IP-adres gemaskeerd en geen andere persoonsgegevens gedeeld. Vidua heeft een verwerkersovereenkomst met Firebase Analytics gesloten en maakt geen gebruik van andere statistische analyse diensten voor applicatiegebruik in combinatie met Firebase Analytics.

Omdat wij graag iedereen helpen om te registreren bij Vidua, kan de klantenservice je eenmalig benaderen per e-mail wanneer zij vaststelt dat je je registratiepoging nog niet hebt afgerond, maar nog wel kunt afronden.

4.3 Ondertekenen met Vidua

Vidua deelt de volgende gegevens met de door jou gebruikte ondertekensoftware (van derden) tijdens het ondertekenproces:

  • Ondertekencertificaat
    • Publieke sleutel
    • Volledige naam eindgebruiker

Deze gegevens heeft de door jou gebruikte ondertekensoftware nodig, zodat jij gebruik kan maken van Ondertekenen met Vidua.

4.4 Vidua Identity Federation

Vidua creëert, bewaart en deelt de volgende gegevens:

  • De gegevens waarvoor je toestemming tot delen geeft;
  • Een door jou ondertekende toestemming om je persoonsgegevens te delen met (een) door jou aangewezen derde partij(en) die daarom verzoekt/verzoeken. In deze toestemming staat vermeld welke gegevens je hebt gedeeld, met wie en waarvoor.

Deze gegevens worden gebruikt voor het verstrekken van identiteitsattributen aan derden, zodat je gebruik kunt maken van Vidua Identity Federation.

5. Grondslagen

Organisaties mogen alleen persoonsgegevens verwerken als ze daar een grondslag voor hebben. De Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG) noemt zes mogelijke grondslagen. Voor onze verschillende verwerkingen maken we gebruik van vier van deze grondslagen:

6. Bewaartermijnen

Wij bewaren je persoonsgegevens niet langer dan strikt noodzakelijk voor het doel waarvoor wij ze hebben verkregen, met een termijn van ten hoogste tien jaar. De termijn van tien jaar geldt voor de identiteitsgegevens op basis waarvan wij rechtsgeldig je identiteit hebben vastgesteld. Wij bewaren je persoonsgegevens ten minste zolang als de geldigheidsduur van het certificaat, te weten drie jaar, en op basis van wet- en regelgeving zeven jaar na afloop van de geldigheid van het certificaat.

7. Bescherming van je gegevens

Vidua doet er alles aan om je persoonsgegevens optimaal te beveiligen tegen verlies en onrechtmatig gebruik. Alle medewerkers van Vidua die in het kader van hun taak kennisnemen van persoonsgegevens zijn verplicht tot geheimhouding. Jouw gegevens worden alleen verstrekt aan derde partijen indien dit nodig is voor de uitvoering van de eerder genoemde doeleinden. Vidua is door een onafhankelijke auditor beoordeeld en is ISO27001 gecertificeerd. ISO27001 is de standaard op het gebied van informatiebeveiliging.

8. Jouw rechten

Op grond van de AVG heb je het recht een verzoek in te dienen om:

Indien je wilt weten welke persoonsgegevens Vidua van je heeft en voor welke doeleinden deze worden verwerkt, of een van de andere bovengenoemde rechten wilt inroepen, kun je dit doen door betreffend verzoek via een mailbericht naar klantenservice@vidua.nl te sturen. We informeren je zo spoedig mogelijk over de afhandeling van het verzoek.

9. Ontvangers van je gegevens

De volgende personen en/of instanties kunnen je persoonsgegevens ontvangen:

Wij delen je persoonsgegevens niet met andere derden tenzij je daar expliciet toestemming voor hebt gegeven.

10. Vragen

Als je vragen hebt over de manier waarop we met jouw privacy omgaan, of als je een of meerdere van de hierboven genoemde rechten wilt inroepen, kunt je mailen naar klantenservice@vidua.nl. Per post zijn wij te bereiken op: Maanweg 174, 2516 AB Den Haag. Telefonisch zijn wij bereikbaar op 070-820 96 80.

11. Wijzigingen

Wij kunnen onze privacyverklaring wijzigen. Deze wijziging zullen wij publiceren op onze website. Als we de doeleinden van de verwerking ingrijpend willen wijzigen, zullen we je hiervan actief op de hoogte stellen.

12. Autoriteit Persoonsgegevens

Wij helpen je ook graag verder indien je een klacht hebt over de verwerking van je persoonsgegevens. Op grond van de privacywetgeving heb je het recht om een klacht in te dienen bij de Autoriteit Persoonsgegevens tegen onze verwerkingen van je persoonsgegevens. Je kunt hiervoor contact opnemen met de Autoriteit Persoonsgegevens via de website https://www.autoriteitpersoonsgegevens.nl.